Атестират учителите на всеки четири години

    151

    От учебната 2020/2021 година, всички български учители ще преминават през атестация на всеки 4 години, предвижда наредба на Министерството на образованието и науката, публикувана в „Държавен вестник“. Целта на атестирането е да отчетат постигнатите от педагозите резултати и да се повиши качеството на обучение на учениците. Атестирането ще се прави през октомври и ноември, ще се организира от директорите на учебните заведения, а крайните оценки от него, влияние върху които ще имат и резултатите на учениците, ще са 5 и ще се измерват в точки – от „изключително изпълнение“ до „съответства в минимална степен на изискванията“, което е най-ниската оценка. Ако преподавателят получи нея, в едногодишен период се анализират причините за това и му се определя наставник, след което се прави повторна атестация.

    „Ако има подобрение в работата, той ще продължи да работи. Ако след второто атестиране отново оценката му е ниска, с него ще бъде прекратено трудовото правоотношение“, обясни за БНР експертът от Министерството на образованието и науката Лазар Додев.

    Учителите ще бъдат оценявани по пет критерия от атестационна комисия, определена от директора. Критериите за оценка на учители и директори ще бъдат различни. Ако педагозите не са доволни от оценката си, могат да я обжалват пред своя работодател, а той в петдневен срок следва да я потвърди или повиши с една степен. Оценяването ще обхване всички видове образователни институции в страната – училища, детски градини, центровете за личностно развитие и за приобщаващо образование, Националния дворец на децата.

    Източник: