ПОЛСКО-БЪЛГАРСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВАТА НА ДЕТЕТО В ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ“

257

Днес в Софийския университет „Свети Климент Охридски” се проведе полско-българска научна конференция на тема: „”Правата на детето в исторически и съвременен контекст”. Научният форум е организиран от Полския институт в София, Факултета по педагогика на СУ и Държавната агенция за закрила на детето.

Целта на събитието бе да се дискутират правата на детето в глобализираното съвремие – между индивидуалността, уникалността и равенството. Основно място зае темата за перспективите на омбудсмана по правата на детето.

На откриването в Конферентната зала на университета присъстваха ректорът на СУ проф.   Анастас Герджиков, заместник-посланикът на Полша у нас г-н Анджей Мойковски, омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова, г-н Марек Михалак – омбудсман по правата на детето на Република Полша, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Полския институт в г-н София Ярослав Годун, деканът на Факултета по педагогика проф. д-р Бончо Господинов, преподаватели, студенти и гости. Модератор на събитието бе проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

Официланата част започна с обръщение на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Той отправи поздравление по повод 130 годишнината на Алма матер и подчерта, че най-старото висше училище в страната има експерти във всички области на природните науки – педагогически, хуманитарни, обществени. Професор Герджиков изтъкна, че не биват да спират обсъжданията по тази обширна тема, а да се търсят нови начини за защита на децата от предизвикателствата на съвременния свят. „Новите технологии ни облекчават, но те създават и нови възможности за застрашаване на децата. Съвременното общество само изглежда по-сигурно, но ние виждаме, че през последните години се появиха няколко сериозни нови източника на несигурност, което обяснява и разнообразието на теми в конферентните доклади, обхващащи обширната област на правата на децата“, каза ректорът.

Заместник-посланникът на Полша у нас г-н Анджей Мойковски приветства организаторите, присъстващите гости и участници и изказа радостта си, че на форума присъстват омбудсманите на Полша и България -г-н Марек Михалак г-жа Мая Манолова. Той заяви, че настоящата конференция е посветена на важните за всички нас права на детето, която дава възможност да се представят съвременния опит и постижения, както и да се обменят възгледи по този въпрос от представителите на двете държави. Г-н Мойковски подчерта, че популяризирането на знанията в тази сфера е ключово за издигането на едно по-високо ниво на обществената осъзнатост за достойнствата на децата. Полша е една от страните, които могат да се гордеят с обществената информираност за правата на децата, като посочи някои от полските деятели, известни в целия свят. Сред тях е и видната полска общественичка Ирена Сендлер, която по времето на Втората световна война е спасила 2 500 еврейски деца от смърт и настоящата 2018 година е посветена на нейното име и кауза. „Днес е важно всяко едно дете да осъзнава своите права и, възпитавайки децата си в тези ценности, бихме могли в бъдеще да разчитаме на един по-достоен свят“, завърши изказването си заместник-посланикът.

Омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова се обърна към присъстващите с благодарност за отправената й покана за участие в конференцията, която тя счита за признание за свършеното от нея и екипа й през последните две години по отношение на популяризиране и защита на правата на детето у нас. Но също, че това участие е предизвикателство да отговорят на високите очаквания и изисквания на българското общество за конкретни мерки за защита на детските права, включително да упражнят натиск върху институциите във всички ресори да променят политиките си, ръководейки се неизменно от интересите на българските деца.

Г-жа Манолова отбеляза, че всеизвестен факт е еждневното нарушаване на правата на децата, и липсата на последствия за нарушителите. Причините са многофакторни – липса на знанине за правата на децата от самите тях и техните родители, преподаватели и възрастните. Това е причината, институцията на омбудсмана на Република България да приеме като своя мисия алармирането на обществото за всеки случай на нарушаване на правата на отделното дете или детската група.

Темата за зачестилите случа и на насилие в училищата, на улицата и семейството беше изтъкната като пример за тежко нарушение на правата на детето, заедно с неефективността на социалната система по редица детски проблеми: бедност, самотни деца, чиито родители са в чужбина, деца в конфликт със закона, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства.

Манолова сподели, че децата не разпознават представляваната от нея институция като защитник на правата им, поради което заедно с екипа й активно работят за по-голямата видимост на тази функция на омбудсмана у нас.

Според нея през последните две години са направени редица стъпки в тази посока – две национални кампании за популяризиране на правомощията на омбудсмана, разясняване на децата какви са правата им, въвеждането в редица училища в страната на детски омбудсмани, развиващи активно ученическо самоуправление.

Мая Манолова изреди предизвикателствата пред институцията на омбудсмана у нас през настоящата година: успешното провеждане на кампанията срещу таксите в детските градини, която ще стартира на 1 юни, Деня на детето; кампания за защита на децата сираци; промени в Закона за висшето образование; продължаване на натиска върху Министерство на правосъдието за доработването и внасянето на закон за детското правосъдие, касаещ децата с криминално деяние или самите те жертва или свидетели на такова; а така също и ликвидирането на институцията на интерната като унизителна форма на превъзпитание на криминално проявените деца.

Тя завърши своето изказване, с информацията, че в края на 2018 г. ще бъде внесен първият Доклад на омбудсмана за правата на детето, а  настоящата конференция ще бъде от полза на екипа й да подготви теоретичната част на документа. Особенно ценен е опита на полският й колега – детския омбудсман г-н Марек Михалак.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова изрази благодарността си към Софийския университет и към Полския институт за организирането на конференцията и за поканата, отправена към нея да участва в нея. Настоящата научно-практическа конференция фокусира академичната мисъл върху необходимостта от специално внимание и дебат по въпросите, свързани с утвърждаването на правата на децата и възможностите за промяна в техния живот.„Неоспоримо е правото на всяко дете на мечти, на обич, на щастие. Затова, градейки бъдещето, ние трябва да помогнем на децата и най-лесният им път към това е да им дадем права“ каза д-р Лилова. Тя посочи, че Конвенцията за правата на детето и законите са важни инструменти в това действие. По думите й, Конвенцията е уникален документ, защото преобръща парадигмата на общественото възприемане на детето.Правата са важни, защото са снабдени с механизми за защита. Конвенцията постановява максимата за детето като развиващ се човек, който трябва да участва в решенията, които го засягат, но и да допринасят за развитието на обществото.

В заключение тя отбеляза, че реализирането на грижите за децата, част от което е и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрила на детето, в съответствие с утвърдените международни стандарти, е споделена отговорност на държавните институции и гражданското общество и е немислимо без приноса на академичната общност и мрежата от партньори, които с координирани усилия работят за повишаване на благосъстоянието на децата в България.

Деканът на Факултетът по педагогика проф. д-р Бончо Господинов изрази задоволството си, че след пет години отново в тази зала и отново с доброто взаимодействие на Полския културен институт и Факултета по педагогика се провежда конференция, свързана с правата на децата. Той заяви, че много от нас не познават правата на децата и изрази становище, че по-голямата беда е, че много хора не се замислят изобщо дали децата имат права. „Ако ние разберем, че децата имат права, ще си дадем труда да разберем кои са правата им“, каза проф. Според него много често и в научни текстове и в нормативна уредба се използва израза „най-добрия интерес на детето“, но зададе въпроса доколко познаваме интересите на децата, за да знаем кои са най-добрите от тях.

И много често, говорейки за правата на децата, като че ли имаме предвид повече техните задължения. Все казваме – децата трябва.. може.. не може.. а какво искат? От какво имат нужда? И това, че ние трябва да им съдействаме да се развиват и формират като личности, означава ли, че всичко което правим, не трябва да се опира на онова, което детето чувства, което то иска. И в същото време, с грижа за това дете“.

По думите на проф. Господинов, понякога преекспонираме грижата, поставяйки по-голям акцент върху задълженията. Би трябвало да знаем, че всяко задължение е свързано с някакво право и всяко право е свързано с някакво задължение.

Той изрази надеждата си настоящото събитие да допринесе за по-доброто познаване на децата, на техните интереси и на техните права, за да се създаде по-добра нормативна уредба.

Конференцията продължи с презентации и лекции на омбудсмана по правата на детето в Полша г-н Maрек Михалак; проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“; проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“, дългогодишен преподавател във Варшавския университет; проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – преподавател и заместник-декан на Факултета по педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“; преподавателите от Факултета по педагогика проф. дпн Албена Чавдарова, доц. д-р Лиляна Стракова, ас.д-р Даниела Рачева и ас. д-р Йорданка Николова.

Обсъдени бяха правата на детето в делото на Ирена Сендлер; историческите аспекти на закрилата на децата в България; правата на детето в контекста на гражданското образование и делото на Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството и предтеча на правата на детето.

Студенти-педагози също участваха с презентации по темата и споделиха лично мнение.

Събитието се осъществява в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.